การบริการ

เงื่อนไขการรับประกันหลังส่งมอบ

Service Policy (นโยบายให้บริการและรับประกันสินค้า)

ทางบริษัทฯได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภทที่ลูกค้าซื้อจากทางบริษัทฯ โดยจะเริ่มรับประกันจากวันที่ซื้อสินค้า สินค้าที่รับประกันต้องเสียจากการใช้งานปกติเท่านั้น   ไม่ร่วมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ, การบำรุงรักษาไม่ถูกวิธี, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, ตกหล่น, ถูกน้ำหรือของเหลว, สารเคมี, การติดตั้งที่ไม่ถูกวิธี, คราบสนิม (Oxide), สัตว์ หรือ แมลง, และความผิดพลาดอื่นๆ เช่น แตก, หัก, บิด, บิ่น, งอ, ร้าว, ทะลุ รวมถึงมีสิ่งแปลกปลอม อันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์นั้นๆ

Warranty Condition (เงื่อนไขการรับประกันสินค้า)

ทางบริษัทฯ ได้กำหนด เงื่อนไขการรับประกันสินค้าทุกประเภท ดังต่อไปนี้

1.สินค้าที่นำมาเปลี่ยน หรือส่งซ่อม จะต้องมีสติกเกอร์รับประกันของบริษัทฯ (void) หรือหมายเลขรุ่น ( Serial Number ) ใน  สภาพที่สมบูรณ์
2.ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนและซ่อมสินค้าในกรณีที่เสียหรือชำรุดจากการใช้งานปกติเท่านั้นไม่ร่วมถึงการใช้งานที่ผิดไปจากคู่มือสินค้าที่ระบุ    
3.ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ไม่สามารถซ่อมหรือแก้ไขสินค้าที่ลูกค้านำมาเคลมได้ ทางบริษัทฯ จะทำการเปลี่ยนทดแทนด้วย   สินค้ารุ่นเดียวกัน, รุ่นใกล้เคียง, เสนอให้ลูกค้าทำการ Upgrade สินค้าที่มีเทคโนโลยีที่สูงกว่า โดยลูกค้าจะจ่ายเงินเฉพาะส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นหรือคืนเป็นเงินซึ่งทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนทุกครั้ง                                                                       
4.กรณีที่ทางบริษัทฯ จะต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมหรือเคลมสินค้าเป็นระยะเวลานานและลูกค้าที่มีความประสงค์ที่จะรอ
สินค้าดังกล่าวทางบริษัทฯ จะแจ้งหมายกำหนดการที่ลูกค้าจะได้รับสินค้าคืนเป็นระยะ

 

Out Off Warranty Condition (เงื่อนไขการหมดการรับประกันสินค้า)

ทางบริษัทฯ ได้กำหนดเงื่อนไขการรับซ่อมสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขรับประกันสินค้าของทางบริษัทฯ ดังต่อไปนี้               
1.สินค้าหมดระยะเวลาการรับประกันโดยดูจากสติกเกอร์รับประกันสินค้าหรือตรวจสอบประวัติการขาย     
2.สติกเกอร์การรับประกันสินค้ามีการขูดขีด แก้ไข ลบเลือน หรือฉีกขาด เคลื่อนย้าย ถูกทำลาย หรือมีสติกเกอร์อื่นปิดทับอยู่ หรือ Serial Number ฉีกขาดลบเลือน     
3.สินค้ามีการดัดแปลง แก้ไข ซ่อมแซม รวมถึงการติดตั้ง และการใช้งานไม่ถูกวิธี ตามที่คู่มือสินค้าระบุ มีรอยแตกหัก ไหม้ ของแผงวงจร หรือที่ตัว Chip มีรอยขีดขวนอันเป็นสาเหตุทำให้แผงวงจรขาด ถูกน้ำ,ของเหลว หรือสารเคมี, ส่วนประกอบไม่ครบ ขาหรือเข็มแตกหัก Connector, SCSI แตก หรือหลุด, PCB, ที่มีรอยไหม้ ลายวงจรหลุดร่อน มีรอยบาดลึก จนทำให้ลายวงจรขาด หรือพิสูจน์ได้ว่าถูกทำการซ่อมแซมหรือแก้ไข ดัดแปลง จากที่อื่นมาก่อน กรณีที่เป็นสินค้าเป็นกลไกรวมอยู่กับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เช่น HDD, CD-ROM, CD-RW, DVD ซึ่งพิสูจน์ได้จากสภาพภายนอกว่าได้ถูกเปิด โดยสามารถตรวจสอบได้จาก Void หรือแถบกาวของ Supplier ถูกแกะออก        
4.ความเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก, ไฟเกิน, ฟ้าผ่า, ถูกน้ำหรือของเหลว, ตกน้ำ เป็นต้น        
5.กรณีที่มีสิ่งแปลกปลอมอันเป็นสาเหตุให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ เช่น มดเข้าไปทำรัง, ร่องรอยฉี่หนู, รังปลวก เป็นต้น
6.สินค้าทุกประเภทที่อยู่ในระยะเวลารับประกันแต่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกัน (ตามข้อที่ 1-5) หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะซ่อม ทางบริษัทฯ จะรับซ่อมโดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้              
-   คิดค่าบริการซ่อมสินค้าตามอัตราที่ทางบริษัทฯ กำหนด                              
-   รับประกันการซ่อม 3 เดือน (อาการเสียเดิม)                
7.สินค้าที่จะต้องส่งซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตโดยตรง ทางบริษัทฯ จะแจ้งราคาค่าซ่อมให้ลูกค้าทราบก่อนเมื่อได้รับการอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้า ทางบริษัทจึงจะดำเนินการส่งสินค้าดังกล่าวไปซ่อมกับบริษัทผู้ผลิตในขั้นตอนต่อไป            
8.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง สำหรับราคาที่เปลี่ยนแปลงขึ้น

 

Technical Service (สอบถามทางด้านเทคนิค)

การแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์นั้น ทางลูกค้าสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าเทคนิคเพื่อขอคำปรึกษาและการแก้ไขปัญหาได้ที่สายด่วนเบอร์ 091-7943783 (24ชั่วโมง) หรือ Email : thaitrading-solution@hotmail.com

Visitors: 69,474