Battery

ทางบริษัท ไทย เทรดดิ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ "Valve Regulated Lead Acid" (VRLA) โดยให้บริการติดตั้งแบตเตอรี่ , เปลี่ยนแบตเตอรี่ , ออกแบบแบตเตอรี่ , ตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่ และ การคำนวณระยะเวลาในการสำรองไฟฟ้าของแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์แบตเตอรี่ที่บริษัทฯ นำเข้าและจำหน่าย มีดังนี้

1.แบตเตอรี่ยี่ห้อ TWAVE ขนาดกำลังไฟฟ้า 12V ขนาดตั้งแต่ 7Ah - 200Ah

(ทางบริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในผลิตภัณฑ์และจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว) 

2.แบตเตอรี่ยี่ห้ออื่นตามความต้องการ (เป็นผลิตภัณฑ์ของเอเซีย ยุโรป หรือ อเมริกา) 

ขนาดกำลังไฟฟ้า 12V ขนาดตั้งแต่ 9Ah - 200Ah
Visitors: 67,218